Tel:        +421 2 5710 6666

www.bdoslovakia.com       

 

Eurovea – Central 3

Pribinova 10, 811 09, Bratislava

Slovak Republic

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Akcionárom, dozornej rade, predstavenstvu a výboru pre audit spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ
PLESO, a.s.:

I.         SPRÁVA Z AUDITU ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY  

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2023, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2023 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu. Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Ocenenie nehnuteľností

Pozemky a stavby v celkovej hodnote 627 tis. EUR tvoria najvýznamnejšiu položku súvahy Spoločnosti k 31. decembru 2023. Spoločnosť využíva iba časť tohto majetku na prenájom, preto ku dňu zostavenia účtovnej závierky manažment Spoločnosti posudzuje, či nedochádza k znehodnoteniu majetku. Ako sa uvádza v poznámke D.1. učtovnej závierky, manažment Spoločnosti porovnal zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku s jeho realizovateľnou hodnotou k 31. decembru 2023. Stanovenie realizovateľnej hodnoty je odhadom manažmentu, ktorý je založený na posúdení viacerých faktorov, ako je využitie majetku, jeho technický stav a zohľadnenie lokality, v ktorej sa majetok nachádza. Na základe posúdenia manažment nepredpokladá, že došlo k zníženiu hodnoty tohto majetku, a preto nie je potrebné vytvoriť opravnú položku k majetku k 31. decembru 2023. Vzhľadom na to, že tento majetok je významný pre účtovnú závierku, považujeme jeho ocenenie za kľúčovú záležitosť auditu.

Naše audítorské postupy týkajúce sa ocenenia majetku zahŕňali overenie posúdenia zníženia hodnoty majetku, ktoré vypracoval manažment Spoločnosti a overenie predpokladov, ktoré v tomto posúdení manažment použil. Overili sme tiež existenciu a vlastníctvo majetku.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Spoločnosti nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Spoločnosť zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti.

Zodpovednosť audítora  za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru.  Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

 - Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

 - Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.

 - Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.

 - Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevylučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevážili nad verejným prospechom z jej uvedenia.

 

II.         SPRÁVY K ĎALŠÍM POŽIADAVKÁM ZÁKONOV A INÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

II.1 SPRÁVA K INFORMÁCIÁM, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ VO VÝROČNEJ SPRÁVE

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa Spoločnosti obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

 - informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2023 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,

 - výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré  sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdŕžali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

 

II.2 SPRÁVA O NEZÁVISLOM OVERENÍ SÚLADU PREZENTÁCIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY S POŽIADAVKAMI EURÓPSKEHO JEDNOTNÉHO ELEKTRONICKÉHO FORMÁTU VYKAZOVANIA (ĎALEJ „ESEF“)

Spoločnosť nás poverila vykonať zákazku poskytujúcu primerané uistenie, aby sme overili súlad prezentácie účtovnej závierky spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. za rok končiaci sa 31. decembra 2023, ktorá je súčasťou ročnej finančnej správy (ďalej „Prezentácia účtovnej závierky“), s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Opis predmetu zákazky a identifikácia kritérií

Štatutárny orgán aplikoval Prezentáciu účtovnej závierky tak, aby splnil požiadavky delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/815 zo 17. decembra 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2004/109/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy o špecifikácii jednotného elektronického formátu vykazovania (ďalej „Nariadenie o ESEF“). Príslušné požiadavky týkajúce sa Prezentácie účtovnej závierky sú obsiahnuté v Nariadení o ESEF.

Požiadavky na Prezentáciu účtovnej závierky, ktoré sú uvedené v predchádzajúcom odseku, predstavujú podľa nášho názoru vhodné kritériá, na základe ktorých je možné vyvodiť záver s primeraným uistením.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených správou a riadením

Štatutárny orgán je zodpovedný za Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá je v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Táto zodpovednosť zahŕňa:

 - prípravu účtovnej závierky vo formáte XHTML;

 - návrh, zavedenie a udržiavanie interných kontrol relevantných pre Prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významný nesúlad s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Osoby poverené správou a riadením sú zodpovedné za dohliadanie nad procesom finančného výkazníctva Spoločnosti, vrátane prípravy účtovnej závierky, ktorá je tiež v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

 

 

Naša zodpovednosť

Našou zodpovednosťou je vyjadriť záver s primeraným uistením, či Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Zákazku poskytujúcu primerané uistenie sme vykonali v súlade s Medzinárodným štandardom pre zákazky na uisťovacie služby 3000 (revidované znenie), “Zákazky na uisťovacie služby iné ako audit alebo preverenie historických finančných informácií” (ďalej „ISAE 3000(R)“), ktorý bol vydaný Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby (ďalej „IAASB“). V súlade s týmto štandardom sme povinní dodržiavať príslušné etické požiadavky a naplánovať a vykonať postupy s cieľom získať primerané uistenie, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

Charakter, načasovanie a rozsah vykonaných postupov závisia od úsudku audítora. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že služba vykonaná v súlade s ISAE 3000(R) vždy odhalí významný nesúlad.

Naša kontrola kvality a požiadavky na nezávislosť

Uplatňujeme ustanovenia Medzinárodného štandardu na kontrolu kvality 1 (ktorý vydala IAASB), a preto udržiavame ucelený systém kontroly kvality, vrátane zdokumentovaných zásad a postupov, ktoré sa  týkajú dodržiavania etických a profesijných štandardov, ako aj súvisiacich právnych a regulačných požiadaviek.

Dodržiavame požiadavky na nezávislosť a ďalšie etické princípy vyplývajúce z Medzinárodného etického kódexu pre účtovných odborníkov (vrátane Medzinárodných štandardov nezávislosti), ktorý vydala Rada pre medzinárodné etické štandardy účtovníkov. Tento kódex je založený na základných princípoch bezúhonnosti, objektívnosti, odbornej spôsobilosti a primeranej starostlivosti, dôvernosti a profesionálneho správania.

Prehľad vykonaných postupov

Naše plánované a vykonané postupy boli zamerané na získanie primeraného uistenia, že Prezentácia účtovnej závierky je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF. Naše postupy zahŕňali najmä:

 - oboznámenie sa so systémom internej kontroly a procesmi relevantnými pre použitie elektronického formátu vykazovania účtovnej závierky, vrátane prípravy formátu XHTML;

 - overenie, či bol formát XHTML použitý správne.

Sme presvedčení, že dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre vyjadrenie nášho záveru.

Záver

Podľa nášho názoru, na základe nami vykonaných postupov, je Prezentácia účtovnej závierky vo všetkých významných súvislostiach v súlade s požiadavkami Nariadenia o ESEF.

 

 

II.3 ĎALŠIE POŽIADAVKY NA OBSAH SPRÁVY AUDÍTORA V ZMYSLE NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) Č. 537/2014 ZO 16. APRÍLA 2014 O OSOBITNÝCH POŽIADAVKÁCH TÝKAJÚCICH SA ŠTATUTÁRNEHO AUDITU SUBJEKTOV VEREJNÉHO ZÁUJMU

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli opätovne vymenovaní štatutárnym orgánom Spoločnosti dňa 09. novembra 2023 na základe nášho schválenia valným zhromaždením Spoločnosti dňa 09. novembra 2023. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 6 rokov.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit Spoločnosti, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od Spoločnosti.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme Spoločnosti neposkytli žiadne iné služby.

 

BDO Audit, . s r. o.
 
Ing. Miriam BOMBALOVÁ, FCCA
 
Licencia UDVA č. 339
 
Licencia UDVA č. 1004
 

 

 

 

 

22.marca 2024

Pribinova 10

Bratislava, Slovenská republika

 

 

Účtovná závierka spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. k 31.12.2023

 

Označenie

STRANA AKTÍV

Číslo riadku

Bežné

 účtovné

obdobie

 

 

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

 

 

 

Brutto

- časť 1

Korekcia

- časť 2

Netto 2

Netto 3

a

b

c

 

 

 

 

 

SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74

001

1 068 082

386 380

681 702

680 310

A.

Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21

002

1 019 560

386 380

633 180

645 874

A.I.

Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10)

003

0

0

0

0

A.I.1.

Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/

004

0

0

0

0

A.I.2.

Softvér (013) - /073, 091A/

005

0

0

0

0

A.I.3.

Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/

006

0

0

0

0

A.I.4.

Goodwill (015) - /075, 091A/

007

0

0

0

0

A.I.5.

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/

008

0

0

0

0

A.I.6.

Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/

009

0

0

0

0

A.I.7.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/

010

0

0

0

0

A.II.

Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20)

011

1 019 560

386 380

633 180

645 874

A.II.1.

Pozemky (031) - /092A/

012

538 290

0

538 290

538 290

A.II.2.

Stavby (021) - /081, 092A/

013

475 295

386 380

88 915

101 609

A.II.3.

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/

014

0

0

0

0

A.II.4.

Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/

015

0

0

0

0

A.II.5.

Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/

016

0

0

0

0

A.II.6.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) -/089, 08X, 092A/

017

5 975

0

5 975

5 975

A.II.7.

Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/

018

0

0

0

0

A.II.8.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/

019

0

0

0

0

A.II.9.

Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098

020

0

0

0

0

A.III.

Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32)

021

0

0

0

0

A.III.1.

Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/

022

0

0

0

0

A.III.2.

Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/

023

0

0

0

0

A.III.3.

Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/

024

0

0

0

0

A.III.4.

Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

025

0

0

0

0

A.III.5.

Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/

026

0

0

0

0

A.III.6.

Ostatné pôžičky (067A) - /096A/

027

0

0

0

0

A.III.7.

Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/

028

0

0

0

0

A.III.8.

Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/

029

0

0

0

0

A.III.9.

Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)

030

0

0

0

0

A.III.10.

Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/

031

0

0

0

0

A.III.11.

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok 053) - /095A/

032

0

0

0

0

B.

Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71

033

47 591

0

47 591

34 369

B.I.

Zásoby súčet (r. 35 až r. 40)

034

0

0

0

0

B.I.1.

Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/

035

0

0

0

0

B.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) -/192, 193, 19X/

036

0

0

0

0

B.I.3.

Výrobky (123) - /194/

037

0

0

0

0

B.I.4.

Zvieratá (124) - /195/

038

0

0

0

0

B.I.5.

Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/

039

0

0

0

0

B.I.6.

Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/

040

0

0

0

0

B.II.

Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52)

041

2 148

0

2 148

3 391

B.II.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45)

042

0

0

0

0

B.II.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

043

0

0

0

0

B.II.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

044

0

0

0

0

B.II.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

045

0

0

0

0

B.II.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

046

0

0

0

0

B.II.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

047

0

0

0

0

B.II.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

048

0

0

0

0

B.II.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - /391A/

049

0

0

0

0

B.II.6.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

050

0

0

0

0

B.II.7.

Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

051

0

0

0

0

B.II.8.

Odložená daňová pohľadávka (481A)

052

2 148

0

2 148

3 391

B.III.

Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65)

053

1 008

0

1 008

1 227

B.III.1.

Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57)

054

1 008

0

1 008

1 227

B.III.1.a.

Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

055

0

0

0

 

B.III.1.b.

Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

056

0

0

0

 

B.III.1.c.

Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/

057

1 008

0

1 008

1 227

B.III.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

058

0

0

0

 

B.III.3.

Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

059

0

0

0

 

B.III.4.

Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/

060

0

0

0

 

B.III.5.

Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/

061

0

0

0

 

B.III.6.

Sociálne poistenie (336A) - /391A/

062

0

0

0

 

B.III.7.

Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/

063

0

0

0

0

B.III.8.

Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)

064

0

0

0

 

B.III.9.

Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/

065

0

0

0

 

B.IV.

Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70)

066

0

0

0

0

B.IV.1.

Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

067

0

0

0

 

B.IV.2.

Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku  v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/

068

0

0

0

 

B.IV.3.

Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)

069

0

0

0

 

B.IV.4.

Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/

070

0

0

0

 

B.V.

Finančné účty r. 72 + r. 73

071

44 435

0

44 435

29 751

B.V.1.

Peniaze (211, 213, 21X)

072

206

0

206

206

B.V.2.

Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261)

073

44 229

0

44 229

29 545

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78)

074

931

0

931

67

C.1.

Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A)

075

0

0

0

 

C.2.

Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A)

076

931

0

931

67

C.3.

Príjmy budúcich období dlhodobé (385A)

077

0

0

0

 

C.4.

Príjmy budúcich období krátkodobé (385A)

078

0

0

0

 

 

Označenie

STRANA PASÍV

Číslo riadku

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

a

b

c

4

5

 

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141

079

681 702

680 310

A.

Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100

080

676 055

674 063

A.I.

Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84)

081

6 640 000

6 640 000

A.I.1.

Základné imanie (411 alebo +/- 491)

082

6 640 000

6 640 000

A.I.2.

Zmena základného imania +/- 419

083

0

0

A.I.3.

Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353)

084

0

0

A.II.

Emisné ážio (412)

085

0

 

A.III.

Ostatné kapitálové fondy (413)

086

18 124

18 124

A.IV.

Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89

087

344 029

350 900

A.IV.1.

Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422)

088

344 029

350 900

A.IV.2.

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A)

089

0

0

A.V.

Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92

090

0

0

A.V.1.

Štatutárne fondy (423, 42X)

091

0

0

A.V.2.

Ostatné fondy (427, 42X)

092

0

0

A.VI.

Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96)

093

0

0

A.VI.1.

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)

094

0

0

A.VI.2.

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)

095

0

0

A.VI.3.

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416)

096

0

0

A.VII.

Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99

097

-6 328 090

-6 328 090

A.VII.1.

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)

098

0

 

A.VII.2.

Neuhradená strata minulých rokov (/-/429)

099

-6 328 090

-6 328 090

A.VIII.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141)

100

1 992

-6 871

B.

Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140

101

5 647

6 247

B.I.

Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117)

102

0

0

B.I.1.

Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106)

103

0

0

B.I.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

104

0

0

B.I.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A)

105

0

0

B.I.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A)

106

0

0

B.I.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

107

0

0

B.I.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

108

0

0

B.I.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA)

109

0

0

B.I.5.

Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA)

110

0

0

B.I.6.

Dlhodobé prijaté preddavky (475A)

111

0

0

B.I.7.

Dlhodobé zmenky na úhradu (478A)

112

0

0

B.I.8.

Vydané dlhopisy (473A/-/255A)

113

0

0

B.I.9.

Záväzky zo sociálneho fondu (472)

114

0

0

B.I.10.

Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA)

115

0

0

B.I.11.

Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

116

0

0

B.I.12.

Odložený daňový záväzok (481A)

117

0

0

B.II.

Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120

118

0

0

B.II.1.

Zákonné rezervy (451A)

119

0

0

B.II.2.

Ostatné rezervy (459A, 45XA)

120

0

0

B.III.

Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)

121

0

0

B.IV.

Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135)

122

5 647

6 247

&

Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126)

123

5 031

5 444

B.IV.1.a.

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

124

0

0

B.IV.1.b.

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

125

0

0

B.IV.1.c.

Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA)

126

5 031

5 444

B.IV.2.

Čistá hodnota zákazky (316A)

127

0

0

B.IV.3.

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

128

0

0

B.IV.4.

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA)

129

0

0

B.IV.5.

Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A)

130

0

0

B.IV.6.

Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A)

131

167

166

B.IV.7.

Záväzky zo sociálneho poistenia (336A)

132

92

92

B.IV.8.

Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X)

133

357

545

B.IV.9.

Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A)

134

0

0

B.IV.10.

Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA)

135

0

0

B.V.

Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138

136

0

0

B.V.1.

Zákonné rezervy (323A, 451A)

137

0

0

B.V.2.

Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA)

138

0

0

B.VI.

Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

139

0

0

B.VII.

Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

140

0

0

C.

Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145)

141

0

0

C.1.

Výdavky budúcich období dlhodobé (383A)

142

0

0

C.2.

Výdavky budúcich období krátkodobé (383A)

143

0

0

C.3.

Výnosy budúcich období dlhodobé (384A)

144

0

0

C.4.

Výnosy budúcich období krátkodobé (384A)

145

0

0

 

TEXT

Číslo riadku

Skutočnosť

 

 

 

Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie

b

c

1

2

Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona)

01

49 234

36 593

Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09)

02

51 332

38 971

Tržby z predaja tovaru (604, 607)

03

0

0

Tržby z predaja vlastných výrobkov (601)

04

0

0

Tržby z predaja služieb (602, 606)

05

49 234

36 593

Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61)

06

0

0

Aktivácia (účtová skupina 62)

07

0

0

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642)

08

0

0

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657)

09

2 098

2 378

Náklady na hospodársku činnosť spolu
r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26

10

47 022

47 600

Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507)

11

0

0

Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503)

12

4 616

6 490

Opravné položky k zásobám (+/-) (505)

13

0

0

Služby (účtová skupina 51)

14

16 011

12 905

Osobné náklady (r. 16 až r. 19)

15

3 576

3 524

Mzdové náklady (521, 522)

16

0

0

Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523)

17

2 760

2 724

Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526)

18

816

800

Sociálne náklady (527, 528)

19

0

0

Dane a poplatky (účtová skupina 53)

20

8 926

8 858

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (r. 22 + r. 23)

21

12 794

12 732

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551)

22

12 794

12 732

Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553)

23

0

0

Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542)

24

0

0

Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547)

25

0

0

Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

26

1 099

3 091

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10)

27

4 310

-8 629

Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14)

28

28 607

17 198

Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44

29

0

68

Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661)

30

0

0

Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34)

31

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A)

32

0

0

Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A)

33

0

0

Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A)

34

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38)

35

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A)

36

0

0

Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A)

37

0

0

Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A)

38

0

0

Výnosové úroky (r. 40 + r. 41)

39

0

68

Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A)

40

0

0

Ostatné výnosové úroky (662A)

41

0

68

Kurzové zisky (663)

42

0

0

Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667)

43

0

0

Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668)

44

0

0

Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46
+ r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54

45

1 075

1 076

Predané cenné papiere a podiely (561)

46

0

0

Náklady na krátkodobý finančný majetok (566)

47

0

0

Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565)

48

0

0

Nákladové úroky (r. 50 + r. 51)

49

0

0

Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A)

50

0

0

Ostatné nákladové úroky (562A)

51

0

0

Kurzové straty (563)

52

0

0

Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567)

53

0

0

Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569)

54

1 075

1 076

Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45)

55

-1 075

-1 008

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55)

56

3 235

-9 637

Daň z príjmov (r. 58 + r. 59)

57

1 243

-2 766

Daň z príjmov splatná (591, 595)

58

0

0

Daň z príjmov odložená (+/-) (592)

59

1 243

-2 766

Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596)

60

0

0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60)

61

1 992

-6 871

 

A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

1. Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

 

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.

Dvořákovo nábrežie 10

811 02 Bratislava

 

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. (ďalej len Spoločnosť) bola založená 13. septembra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1. októbra 1995 (Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 5632/B).

 

Hlavnými činnosťami Spoločnosti sú:

– organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

– prípravné práce pre stavbu,

– prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených

   s prenájmom,

– reklamné a propagačné činnosti,

– sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb,

– podnikateľské poradenstvo,

– kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,

– prenájom hnuteľného majetku,

– vedenie účtovníctva,

– sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 

2. Údaje o neobmedzenom ručení

Spoločnosť nie je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných spoločnostiach podľa § 56 ods. 5 Obchodného zákonníka, ani podľa podobných ustanovení iných predpisov.

 

3. Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2022, za predchádzajúce účtovné obdobie, bola schválená valným zhromaždením Spoločnosti 9. novembra 2023.

 

4. Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona  NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej „zákon o účtovníctve“) za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.

 

Účtovná závierka je určená pre používateľov, ktorí majú primerané znalosti o obchodných a ekonomických činnostiach a účtovníctve a ktorí analyzujú tieto informácie s primeranou pozornosťou. Účtovná závierka neposkytuje a ani nemôže poskytovať všetky informácie, ktoré by existujúci a potencionálni investori, poskytovatelia úverov a pôžičiek a iní veritelia, mohli potrebovať. Títo používatelia musia relevantné informácie získať z iných zdrojov.

 

5. Informácie o skupine

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 3 Zákona o účtovníctve, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023. Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

       

6. Počet zamestnancov

Spoločnosť v bežnom účtovnom období ani v predchádzajúcom účtovnom období nezamestnávala žiadnych zamestnancov.

 

 

B. Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne).

 

 

C. INFORMÁCIE O PRIJATÝCH POSTUPOCH

 

1. Východiská pre zostavenie účtovnej závierky

Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu, že Spoločnosť bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti (going concern).

Zároveň Spoločnosť zvážila všetky potenciálne dopady COVID19 a vojnového konfliktu na Ukrajine na svoje podnikateľské aktivity a dospela k záveru, že nemajú významný vplyv na schopnosť Spoločnosti pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt nasledujúcich 12 mesiacov.  

 

Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.

 

2. Použitie odhadov a úsudkov

Zostavenie účtovnej závierky si vyžaduje, aby manažment Spoločnosti urobil úsudky, odhady a predpoklady, ktoré ovplyvňujú aplikáciu účtovných metód a účtovných zásad a hodnotu vykazovaného majetku, záväzkov, výnosov a nákladov. Odhady a súvisiace predpoklady sú založené na minulých skúsenostiach a iných rozličných faktoroch, považovaných za primerané okolnostiam, na základe ktorých sa formuje východisko pre posúdenie účtovných hodnôt majetku a záväzkov, ktoré nie sú zrejmé z iných zdrojov. Skutočné výsledky sa preto môžu líšiť od odhadov.

 

Odhady a súvisiace predpoklady sú neustále prehodnocované. Korekcie účtovných odhadov nie sú vykázané retrospektívne, ale sú vykázané  v období, v ktorom je odhad korigovaný, ak korekcia ovplyvňuje iba toto obdobie, alebo v období korekcie a v budúcich obdobiach, ak korekcia ovplyvňuje toto aj budúce obdobia.

 

Úsudky

V súvislosti s aplikáciou účtovných metód a účtovných zásad Spoločnosti nie sú potrebné také úsudky, ktoré by mali významný dopad na hodnoty vykázané v účtovnej závierke.

 

Neistoty v odhadoch a predpokladoch

Spoločnosť neidentifikovala takú neistotu v odhadoch a predpokladoch, pri ktorej by existovalo signifikantné riziko, že by mohla viesť k ich významnej úprave v nasledujúcom účtovnom období.

 

3. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné a pod.), zníženú o dobropisy, skontá, rabaty, zľavy z ceny, bonusy a pod.

 

Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého majetku nie sú úroky z úverov, ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do používania.

 

Odpisy dlhodobého hmotného majetku sú stanovené vychádzajúc z predpokladanej doby jeho používania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania. Drobný dlhodobý hmotný majetok, ktorého obstarávacia cena (resp. vlastné náklady) je 1 700 EUR a nižšia, sa odpisuje jednorazovo pri uvedení do používania.

 

Pozemky sa neodpisujú.

 

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

 

 

Predpokladaná

 

Metóda

 

Ročná odpisová

 

 

doba používania v rokoch

 

odpisovania

 

sadzba v %

Budovy

40

 

lineárna

 

2,5

Stavby

15 a 20

 

lineárna

 

6,67 a 5

 

 

Metódy odpisovania, doby použiteľnosti a zostatkové hodnoty sa prehodnocujú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ak je to potrebné, urobia sa úpravy.

 

Posúdenie zníženia hodnoty majetku

 

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve.

V roku 2023 Spoločnosť neúčtovala o opravných položkách.

 

4. Dlhodobý finančný majetok

Dlhodobý finančný majetok sa pri obstaraní (prvotné ocenenie) oceňuje obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním (poplatky, provízie za sprostredkovanie a pod.). Súčasťou obstarávacej ceny cenných papierov nie sú úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a podielov, kurzové rozdiely a náklady spojené s držbou cenného papiera a podielu.

 

5. Pohľadávky

Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou; postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

 

6. Finančné účty

Finančné účty tvorí peňažná hotovosť a zostatky na bankových účtoch a oceňujú sa menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou.

 

7. Náklady budúcich období

Náklady budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

 

8. Zníženie hodnoty majetku a opravné položky

Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že došlo k zníženiu hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Opravné položky sa zrušia alebo zmení sa ich výška, ak nastane zmena predpokladu zníženia hodnoty.

 

9. Záväzky

Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

 

10. Odložené dane

Odložené dane (odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok) sa vzťahujú na:

a) dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

 

Odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok sa neúčtuje pri:

-  dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní (angl. initial recognition) majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o kombináciu podnikov (t. j. nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, prijímateľa vkladu podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení),

- dočasných rozdieloch súvisiacich s podielmi v dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotkách, ak Spoločnosť je schopná ovplyvniť vyrovnanie týchto dočasných rozdielov a je pravdepodobné, že tieto dočasné rozdiely nebudú vyrovnané v blízkej budúcnosti,

- dočasných rozdieloch pri prvotnom zaúčtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu.

 

O odloženej daňovej pohľadávke Spoločnosť neúčtovala pri dočasných rozdieloch medzi účtovnou hodnotou majetku a daňovou základňou, ktoré vznikli pri odpise nákladov pri trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku.

 

O odloženej daňovej pohľadávke z odpočítateľných dočasných rozdielov, z nevyužitých daňových strát a nevyužitých daňových odpočtov a iných daňových nárokov sa účtuje len vtedy, ak je pravdepodobné, že budúci základ dane, voči ktorému ich bude možné využiť,  je dosiahnuteľný. Odložená daňová pohľadávka sa preveruje ku každému dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a znižuje sa vo výške, v akej je nepravdepodobné, že základ dane z príjmov bude dosiahnutý. Pri výpočte odloženej dane sa použije sadzba dane z príjmov, o ktorej sa predpokladá, že bude platiť v čase vyrovnania odloženej dane.

 

V súvahe sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok vykazujú spoločne ako výsledný zostatok účtu 481 – odložený daňový záväzok alebo odložená daňová pohľadávka.

 

 

11. Výnosy

Tržby z predaja služieb sa vykazujú v účtovnom období, v ktorom boli služby poskytnuté. Výnosové úroky sa účtujú v účtovných obdobiach, ktorých sa vecne a časovo týkajú.

 

12. Porovnateľné údaje

Ak v dôsledku zmeny účtovných metód a účtovných zásad nie sú hodnoty za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v jednotlivých súčastiach účtovnej závierky porovnateľné, uvádza sa vysvetlenie o neporovnateľných hodnotách v poznámkach.

 

13. Oprava chýb minulých období

Ak Spoločnosť zistí v bežnom účtovnom období významnú chybu týkajúcu sa minulých účtovných období, opraví túto chybu na účtoch 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov a 429 - Neuhradená strata minulých rokov, t. j. bez vplyvu na výsledok hospodárenia v bežnom účtovnom období. Opravy nevýznamných chýb minulých účtovných období sa účtujú v bežnom účtovnom období na príslušný nákladový alebo výnosový účet.

 

V roku 2023 Spoločnosť neúčtovala o oprave významných chýb minulých období.

 

 

D. INFORMÁCIE K POLOŽKÁM SÚVAHY

 

 

1. Dlhodobý hmotný majetok

Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 a za porovnateľné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 je uvedený v tabuľkách na stranách 17 a 18.

 

Spoločnosť neeviduje v roku 2023 dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo alebo s ktorým má obmedzené právo nakladať (v roku 2022: žiadny).

 

Dlhodobý hmotný majetok je poistený pre prípad škôd spôsobených krádežou, zničením a živelnou pohromou až do výšky 2 504 823 EUR.

 

Spoločnosť posúdila zostatkovú hodnotu dlhodobého hmotného majetku k 31. decembru 2023. Nakoľko v priebehu roka 2023 nedošlo k významným pohybom na majetku (viď. pohybová tabuľka na str. 17) a ceny nehnuteľností na území, kde sa nehnuteľnosti nachádzajú, rastú, Spoločnosť nepredpokladá, že došlo k poklesu hodnoty majetku oproti pôvodnému oceneniu v účtovníctve. Vzhľadom na vyššie uvedené, Spoločnosť netvorila opravnú položku k majetku k 31. decembru 2023 a majetok je ocenený v obstarávacej cene.

 

 

 

 

 

 
 

2. Pohľadávky

 

Veková štruktúra pohľadávok je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

EUR

 

EUR

Pohľadávky v lehote splatnosti

 

1 008

 

1 227

Pohľadávky po lehote splatnosti

 

0

 

0

Spolu

 

1 008

 

1 227

 

 

 

Súčasťou tabuliek o vekovej štruktúre pohľadávok za bežné a predchádzajúce účtovné obdobie nie je odložená daňová pohľadávka (účet 481). Informácie o odloženej dani sú uvedené v časti D.8.

 

 

3. Finančné účty

 

   Ako finančné účty sú vykázané peniaze v pokladnici a účty v bankách.  Účtami v bankách môže Spoločnosť voľne disponovať.

 

 

 

 

4. Časové rozlíšenie

 

Štruktúra časového rozlíšenia je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

 

EUR

 

EUR

Náklady budúcich období - krátkodobé

 

 

 

 

 

Poistenie budovy a zodpovednosti za škodu

 

930

 

67

 

Doména kupelesp.sk

 

1

 

0

Spolu náklady budúcich období - krátkodobé

 

931

 

67

 

       

 5. Vlastné imanie

 

Základné imanie Spoločnosti k 31. decembru 2023 je 6 640 000 EUR (k 31. decembru 2022: 6 640 000 EUR).

 

Základné imanie bolo splatené v plnom rozsahu.

 

Základné imanie Spoločnosti tvorí 200 000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR, akcia znie na doručiteľa a má podobu zaknihovaného cenného papiera (k 31. decembru 2022: 200 000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR).

 

Všetky akcie sú riadne splatené.

 

Valné zhromaždenie dňa 09.11.2023 rozhodlo, že výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2022 – strata vo výške 6 871 EUR  bude uhradená zo zákonného rezervného fondu.

 

O vysporiadaní výsledku hospodárenia za účtovné obdobie 2023 - zisku vo výške 1 992 EUR rozhodne valné zhromaždenie v priebehu roka 2024.

 

6. Záväzky

 

Záväzky (okrem odloženého daňového záväzku) podľa doby splatnosti sú nasledovné:

 

 

 

31. 12. 2023

 

31. 12. 2022

 

 

EUR

 

EUR

Záväzky po lehote splatnosti

 

0

 

0

Záväzky v lehote splatnosti

 

5 647

 

6 247

 

 

5 647

 

6 247

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2023 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

5 031

 

5 031

 

0

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

167

 

167

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

92

 

92

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

357

 

357

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

5 647

 

5 647

 

0

 

0

 

 

 

Štruktúra záväzkov (okrem odloženého daňového záväzku) podľa zostatkovej doby splatnosti k 31. decembru 2022 je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Účtovná hodnota

 

Menej ako 1 rok

 

1 – 5 rokov

 

Viac ako  5 rokov

Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky z obchodného styku

 

5 444

 

5 444

 

0

 

0

Čistá hodnota zákazky

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé prijaté preddavky

 

0

 

0

 

0

 

0

Dlhodobé zmenky na úhradu

 

0

 

0

 

0

 

0

Vydané dlhopisy

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné dlhodobé záväzky

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči spoločníkom a združeniu

 

0

 

0

 

0

 

0

Záväzky voči zamestnancom

 

166

 

166

 

0

 

0

Záväzky zo sociálneho poistenia

 

92

 

92

 

0

 

0

Daňové záväzky a dotácie

 

545

 

545

 

0

 

0

Záväzky z derivátových operácií

 

0

 

0

 

0

 

0

Iné záväzky

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

6 247

 

6 247

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

7. Odložená daňová pohľadávka

 

Výpočet odloženej daňovej pohľadávky je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

 31. 12. 2023

 

 31. 12. 2022

 

 

EUR

 

EUR

Dočasné rozdiely medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov a ich daňovou základňou                                                    

 

 

 

 

– odpočítateľné

 

10 227

 

16 146

– zdaniteľné

 

0

 

0

Možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti

 

0

 

0

Nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky

 

0

 

0

Sadzba dane z príjmov (v %)

 

21

 

21

Odložený daňový záväzok/pohľadávka

 

2 148

 

3 391

 

 

 

 

 

EUR

Stav k 31. decembru 2023

 

2 148

Stav k 31. decembru 2022

 

3 391

Zmena

 

 

-1 243

z toho:

 

 

 

 – zaúčtované do výsledku hospodárenia

 

1 243

 – zaúčtované do vlastného imania

 

0

 

 

 

 

E. INFORMÁCIE O DANIACH Z PRÍJMOV

 

Prevod od teoretickej dane z príjmov k vykázanej dani z príjmov je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2023

 

2022

 

 

Základ

 

 

 

 

 

Základ

 

 

 

 

 

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

dane

 

Daň

 

Daň

 

 

EUR

 

EUR

 

%

 

EUR

 

EUR

 

%

Výsledok hospodárenia pred zdanením

 

3 235

 

 

 

 

 

-9 637

 

 

 

 

z toho teoretická daň 21 %                  

 

 

 

679

 

21,00 %

 

 

 

-2 024

 

21,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daňovo neuznané náklady

 

4 996

 

1 049

 

32,43 %

 

17 497

 

3 674

 

-38,12 %

Výnosy nepodliehajúce dani

 

-10 882

 

-2 285

 

-70,64 %

 

-4 326

 

-908

 

9,42 %

Umorenie daňovej straty

 

0

 

0

 

0,00 %

 

-3 534

 

-742

 

7,70 %

Využitie daňových odpočtov a iných daňových nárokov

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Nevykázaná odložená daňová pohľadávka

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Zmena sadzby dane

 

 

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Daňová strata

 

2 652

 

557

 

17,21 %

 

0

 

0

 

0,00 %

Daňová licencia

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

 

 

0

 

0

 

0,00 %

 

0

 

0

 

0,00 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splatná daň

 

 

 

0

 

0,00 %

 

 

 

0

 

0,00 %

Odložená daň

 

 

 

1 243

 

38,43 %

 

 

 

-2 766

 

28,70 %

Celková vykázaná daň

 

 

 

1 243

 

38,43 %

 

 

 

-2 766

 

28,70 %

 

 

 

Ďalšie informácie k odloženým daniam:

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Suma odložených daní  z príjmov  účtovaných v bežnom účtovnom období ako náklad alebo výnos vyplývajúca zo zmeny sadzby dane z príjmov

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma odloženej daňovej pohľadávky účtovaná  v bežnom účtovnom období týkajúca sa  umorenia  daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov, ako aj dočasných rozdielov predchádzajúcich  účtovných období, ku ktorým sa v predchádzajúcich účtovných obdobiach odložená daňová pohľadávka neúčtovala

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma odloženého daňového záväzku, ktorý vznikol z dôvodu neúčtovania tej časti odloženej daňovej pohľadávky v bežnom účtovnom období, o ktorej  sa účtovalo v predchádzajúcich účtovných obdobiach

 

0

 

0

 

 

 

 

 

Suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov, ku ktorým  nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka

 

12 403

 

9 752

 

 

 

 

 

Odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje k položkám účtovaným priamo na účty vlastného imania, bez účtovania na účty nákladov a výnosov

 

0

 

0

 

 

Spoločnosť neučtovala o odloženej daňovej pohľadávke z daňových strát, kedže nepredopkladá, že v budúcnosti dosiahne základ dane, voči ktorému bude možne daňovú stratu umoriť.

 

F. INFORMÁCIE O POLOŽKÁCH VÝKAZU ZISKOV A STRÁT

 

1. Tržby za vlastné výkony a tovar

 

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa jednotlivých segmentov, t. j. podľa typov výrobkov a služieb, sú uvedené v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Služby

 

 

 

 

Prenájom

 

49 234

 

36 593

Spolu

 

49 234

 

36 593

 

 

2. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Ostatné výnosy - refakturácia

 

0

 

2 378

Ostatné výnosy - poistné plnenie majetok

 

2 098

 

0

Spolu

 

2 098

 

2 378

 

 

 

 

3. Finančné výnosy

 

Štruktúra finančných výnosov je uvedená v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Výnosové úroky

 

0

 

68

Spolu

 

0

 

68

 

 

 

4. Náklady na poskytnuté služby

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Opravy a udržiavanie

 

0

 

790

Opravy a udržiavanie  - poistné udalosti

 

2 298

 

0

Nájomné

 

378

 

336

Náklady na inzerciu, reklamu

 

1 223

 

1 122

Právne a ekonomické poradenstvo

 

5 570

 

3 530

Audit a poradenstvo

 

4 700

 

5 000

Iné

 

1 842

 

2 127

Spolu

 

16 011

 

12 905

 

 

 

5. Ostatné náklady na hospodársku činnosť

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Spotreba materiálu a energie

 

4 616

 

6 490

Osobné náklady

 

3 576

 

3 524

Dane a poplatky

 

8 926

 

8 858

Odpisy dlhodobého majetku

 

12 794

 

12 732

Iné

 

1 099

 

3 091

Spolu

 

31 011

 

34 695

 

 

 

6. Finančné náklady

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Bankové poplatky

 

10

 

11

Iné

 

1 065

 

1 065

Spolu

 

1 075

 

1 076

 

 

7. Náklady za audit a poradenstvo

 

Náklady za audit a poradenstvo obsahujú náklady za overenie účtovnej závierky audítorskou spoločnosťou a iné služby poskytnuté touto spoločnosťou v nasledujúcom členení:

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Náklady na overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom alebo audítorskou spoločnosťou

 

4 700

 

5 000

Spolu

 

4 700

 

5 000

 

 

 

 

8. Čistý obrat

 

Členenie čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona o účtovníctve podľa jednotlivých typov výrobkov, tovarov a služieb alebo iných činností účtovnej jednotky a hlavných geografických oblastí odbytu:

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

2022

Krajina

 

Výnosy

 

 

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenská republika

 

Tržby z predaja služieb

 

 

 

 

49 234

 

36 593

 

 

Spolu

 

 

 

 

49 234

 

36 593

 

 

G.        INFORMÁCIE O INÝCH AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH

 

1. Prenajatý majetok

 

Spoločnosť prenajíma budovy tretím osobám. Ročné výnosy z nájomného sú 49 234 EUR . Budovy vykazuje Spoločnosť v súvahe ako dlhodobý hmotný majetok.

 

 

H.        INFORMÁCIE O SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ NASTALI PO DNI, KU KTORÉMU SA ZOSTAVUJE ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY

 

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne udalosti, ktoré by mali významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

 

 

I.        INFORMÁCIE O EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A SPRIAZNENÝCH OSÔB

 

Osoby sa považujú za spriaznené, ak jedna strana má schopnosť kontrolovať druhú stranu, alebo ak má pri finančnom a prevádzkovom rozhodovaní na druhú stranu významný vplyv. Spriaznené osoby zahŕňajú dcérske spoločnosti a spoločne kontrolovanú jednotku, ako aj kľúčových riadiacich pracovníkov a osoby im blízke.

 

Spoločnosť neuskutočnila v priebehu účtovného obdobia transakcie so spriaznenými osobami.

J.        INFORMÁCIE O PRÍJMOCH A VÝHODÁCH ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV, DOZORNÝCH ORGÁNOV A INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

 

Spoločnosť neposkytla žiadne odmeny  členom štatutárnych orgánov Spoločnosti z dôvodu výkonu ich funkcie pre Spoločnosť v sledovanom účtovnom období (v roku 2022: žiadne). Odmeny dozorných orgánov Spoločnosti boli vo výške  2 760 EUR (v roku 2022: 2 724 EUR).

 

Členom štatutárneho orgánu, ani členom dozorných orgánov  neboli v roku 2023 poskytnuté žiadne pôžičky, záruky alebo iné formy zabezpečenia, ani finančné prostriedky alebo iné plnenia na súkromné účely členov, ktoré sa vyúčtovávajú (v roku 2022: žiadne).

 

 

 

K. PREHĽAD O POHYBE VLASTNÉHO IMANIA

 

Prehľad o pohybe vlastného imania v priebehu účtovného obdobia je uvedený v nasledujúcom prehľade:

 

 

 

Stav k 1.1.2023

 

Prírastky

 

Úbytky

 

Presuny

 

Stav k 31.12.2023

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Základné imanie

 

6 640 000

 

0

 

0

 

0

 

6 640 000

Základné imanie

 

6 640 000

 

0

 

0

 

0

 

6 640 000

Zmena základného imania

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Emisné ážio

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné kapitálové fondy

 

18 124

 

0

 

0

 

0

 

18 124

Zákonné rezervné fondy

 

350 900

 

0

 

0

 

-6 871

 

344 029

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

 

350 900

 

0

 

0

 

-6 871

 

344 029

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Štatutárne fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

 

-6 328 090

 

0

 

0

 

0

 

-6 328 090

Nerozdelený zisk minulých rokov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Neuhradená strata minulých rokov

 

-6 328 090

 

0

 

0

 

0

 

-6 328 090

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

 

-6 871

 

1 992

 

0

 

6 871

 

1 992

Spolu

 

674 063

 

1 992

 

0

 

0

 

676 055

 

 

 

 

Základné imanie Spoločnosti vo výške 6 640 000 EUR (r. 2022: 6 640 000 EUR) tvorí 200 000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR, akcia znie na doručiteľa a má podobu zaknihovaného cenného papiera (r. 2022: 200 000 kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR).

 

Všetky akcie sú riadne splatené.

 

Prehľad o pohybe vlastného imania za predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

 

 

 

Stav k 1.1.2022

 

Prírastky

 

Úbytky

 

Presuny

 

Stav k 31.12.2022

 

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

 

EUR

Základné imanie

 

6 640 000

 

0

 

0

 

0

 

6 640 000

Základné imanie

 

6 640 000

 

0

 

0

 

0

 

6 640 000

Zmena základného imania

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Pohľadávky za upísané vlastné imanie

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Emisné ážio

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné kapitálové fondy

 

18 124

 

0

 

0

 

0

 

18 124

Zákonné rezervné fondy

 

372 075

 

0

 

0

 

-21 175

 

350 900

Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond)

 

372 075

 

0

 

0

 

-21 175

 

350 900

Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Štatutárne fondy

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Ostatné fondy zo zisku

 

0

 

 

 

 

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Výsledok hospodárenia minulých rokov

 

-6 328 090

 

0

 

0

 

0

 

-6 328 090

Nerozdelený zisk minulých rokov

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

Neuhradená strata minulých rokov

 

-6 328 090

 

0

 

0

 

0

 

-6 328 090

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia

 

-21 175

 

-6 871

 

0

 

21 175

 

-6 871

Spolu

 

680 934

 

-6 871

 

0

 

0

 

674 063

 

 

 

Prehľad peňažných tokov k 31. DECEMBRU 2023

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

Peňažné toky z prevádzkovej činnosti

 

 

 

 

Peňažné toky z prevádzky

 

14 784

 

3 995

Zaplatené úroky

 

0

 

0

Prijaté úroky

 

0

 

0

Zaplatená daň z príjmov

 

0

 

0

Vyplatené dividendy

 

0

 

0

Peňažné toky pred položkami výnimočného rozsahu alebo

 

 

 

 

výskytu

 

14 784

 

3 995

Príjmy z položiek výnimočného rozsahu alebo výskytu

 

0

 

0

Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti

 

14 784

 

3 995

 

 

 

 

 

Peňažné toky z investičnej činnosti

 

 

 

 

Nákup dlhodobého majetku

 

-100

 

0

Príjmy z predaja dlhodobého majetku

 

0

 

0

Splátky poskytnutých pôžičiek

 

0

 

9 000

Prijaté úroky z poskytnutých pôžičiek

 

0

 

11 273

Čisté peňažné toky z investičnej činnosti

 

-100

 

20 273

 

 

 

 

 

Peňažné toky z finančnej činnosti

 

 

 

 

Príjmy zo zvýšenia základného imania

 

0

 

0

Príjmy z úverov

 

0

 

0

Splátky dlhodobých záväzkov

 

0

 

0

Splátky prijatých úverov

 

0

 

0

Čisté peňažné toky z finančnej činnosti

 

0

 

0

 

 

 

 

 

(Úbytok) prírastok peňažných prostriedkov a peňažných

 

 

 

 

ekvivalentov

 

14 684

 

24 268

 

 

 

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na začiatku roka

 

29 751

 

5 483

 

 

 

 

 

Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty na konci roka

 

44 435

 

29 751

 

 

Peňažné toky z prevádzky

 

 

 

2023

 

2022

 

 

EUR

 

EUR

 

 

 

 

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmu

 

3 235

 

-9 637

 

 

 

 

 

Úpravy o nepeňažné operácie:

 

 

 

 

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

 

12 794

 

12 732

Zmena stavu opravných položiek k pohľadávkam

 

0

 

0

Odpis pohľadávok

 

0

 

0

Manká a škody

 

0

 

0

Úroky účtované do výnosov

 

0

 

-68

Zisk z prevádzky pred zmenou pracovného kapitálu

 

16 029

 

3 027

 

 

 

 

 

Zmena pracovného kapitálu:

 

 

 

 

Úbytok (prírastok) pohľadávok z obchodného styku a iných pohľadávok (vrátane časového rozlíšenia aktív)

 

-645

 

-127

Úbytok (prírastok) zásob

 

0

 

0

(Úbytok) prírastok záväzkov (vrátane časového rozlíšenia pasív)

 

-600

 

1 095

 

 

 

 

 

Peňažné toky z prevádzky

 

14 784

 

3 995

 

 

 

 

Peňažné prostriedky

 

Peňažnými prostriedkami (angl. cash) sa rozumie peňažná hotovosť, ekvivalenty peňažnej hotovosti, peňažné prostriedky na bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk, kontokorentný účet a časť zostatku účtu peniaze na ceste, ktorý sa viaže k prevodu medzi bežným účtom a pokladnicou alebo medzi dvoma bankovými účtami.

 

Ekvivalenty peňažnej hotovosti

 

Peňažnými ekvivalentmi  (angl. cash equivalents) sa rozumie krátkodobý finančný majetok zameniteľný za vopred známu sumu peňažných prostriedkov, pri ktorom nie je riziko výraznej zmeny jeho hodnoty v najbližších troch mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, napríklad termínované vklady na bankových účtoch, ktoré sú uložené najviac na trojmesačnú výpovednú lehotu, likvidné cenné papiere určené na obchodovanie, prioritné akcie obstarané účtovnou jednotkou, ktoré sú splatné do troch mesiacov odo dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

 

 

 

 

 

VÝROČNÁ SPRÁVA

SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s. ZA ROK 2023

 

OBSAH

 

I. VÝROČNÁ SPRÁVA SPOLOČNOSTI KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO a.s. ZA ROK 2023:

 

Základné údaje o spoločnosti

História spoločnosti

Údaje o predmete činnosti

Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov spoločnosti

Vývoj činnosti, finančná situácia spoločnosti a doplňujúce informácie o uplynulom vývoji podnikania

Udalosti ktoré nastali po skončení účtovného obdobia

Informácie o očakávanej hospodárskej a finančnej situácii na rok 2024

Informácia o návrhu na rozdelenie zisku

Náklady na činnosť v oblasti výskumu a vývoja

Nadobúdanie vlastných akcií, dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky

Štruktúra vlastníkov spoločnosti

Organizačná zložka v zahraničí

Správa predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti  a o stave jej majetku a záväzkov

Spoločenská zodpovednosť a politika rozmanitosti

Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti

 

 

II. PRÍLOHY:

Správa nezávislého audítora

Účtovná závierka k 31. decembru 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

 

Obchodné meno: KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Dvořákovo nábrežie 10,  Bratislava 811 02

IČO:    31 714 455

LEI:    097900BGMJ0000059609

Deň zápisu:  01.10.1995

Právna forma: Akciová spoločnosť

Základné imanie: 6 640 000,- EUR   

Zápis v OR: vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka: 5632/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

 

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. bola založená 13. septembra 1995 a do obchodného registra bola zapísaná 1. októbra 1995. Spoločnosť bola založená za účelom správy a prevádzky liečebných domov Hviezdoslav, Jánošík, Kriváň, Solisko a hotela Helios na Štrbskom Plese. Hotely Solisko a Helios boli v minulosti predané. Zo stavieb s označením „Hotel Jánošík“, „Hotel Hviezdoslav“ a „Spojovacia budova a Kriváň“ spoločnosť vybudovala 5* hotel pod názvom Grand Hotel Kempinski High Tatras. Prevádzka hotela bola zahájená v roku 2009. Od februára 2011 hotel začala prevádzkovať spoločnosť BHP Tatry, s.r.o. Koncom roka 2011 spoločnosť BHP Tatry, s.r.o. odkúpila všetky budovy hotela a priľahlé pozemky.

 

ÚDAJE O PREDMETE ČINNOSTI

 

Predmetom činnosti Spoločnosti je:

 

- organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,

- prípravné práce pre stavbu,

- prenájom strojov, prístrojov, zariadení a motorových vozidiel,

- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom,

- reklamné a propagačné činnosti,

- sprostredkovanie obchodu, dopravy a služieb,

- podnikateľské poradenstvo,

- činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

- kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností,

prenájom hnuteľného majetku,

- údržba komunikácií v rozsahu voľných živností,

- vedenie účtovníctva,

- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

 

ZOZNAM ČLENOV ŠTATUTÁRNYCH, DOZORNÝCH A INÝCH ORGÁNOV SPOLOČNOSTI V ÚČTOVNOM OBDOBÍ

 

Štatutárny orgán – Predstavenstvo

 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje ju voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých jej záležitostiach, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti. Predstavenstvo vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti. Predstavenstvo je povinné zabezpečiť riadne vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov, okrem iného predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, vrátane určenia výšky, spôsobu a miesta vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát.

 

Predstavenstvo tiež zvoláva valné zhromaždenie Spoločnosti.

Predstavenstvo malo k 31. decembru 2023 jedného člena voleného a odvolávaného valným zhromaždením Spoločnosti:

 

Ing. Zuzana Milová - predseda    

Nám. sv. Františka 3406/12
Bratislava 841 04

  

 

Konanie menom spoločnosti:

 

Vo všetkých veciach zaväzujúcich Spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

 

Dozorná rada

 

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Dozorná rada overuje postupy vo veciach Spoločnosti a je oprávnená kedykoľvek nahliadať do účtovných dokladov, spisov a záznamov týkajúcich sa jej činnosti a zisťovať stav spoločnosti. Dozorná rada preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu, a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a je povinná podať o výsledku preskúmania správu valnému zhromaždeniu. V prípade zistenia závažných nedostatkov v hospodárení a v iných prípadoch, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva dozorná rada valné zhromaždenie. Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie.

 

Dozorná rada bola v roku 2023 zložená z troch členov:

  

Ing. Marianna Rattajová
111
Mengusovce 059 36

 

Ing. Monika Kmetzová
Hviezdoslavova 246/12
Spišská Nová Ves 052 01

 

Ing. Matej Líška    
Nová Polianka 17
Vysoké Tatry 059 83

Informácie o konsolidovanom celku:

Spoločnosť nie je materskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 3, a preto nezostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2023. Spoločnosť sa nezahŕňa do žiadnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Spoločnosť nemala v roku 2023 žiadnych zamestnancov.

 

Účtovná závierka Spoločnosti k 31. decembru 2023 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR  SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, za účtovné obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023. Bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania spoločnosti (going concern).

 

 

VÝVOJ ČINNOSTI, FINANČNÁ SITUÁCIA SPOLOČNOSTI A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE O UPLYNULOM VÝVOJI PODNIKANIA

 

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. bola založená za účelom správy a prevádzky liečebných domov na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Postupne časť odpredala a z časti bol vybudovaný 5* hotelový komplex pod názvom Grand Hotel Kempinski High Tatras, ktorého prevádzka bola zahájená v roku 2009. Vo februári 2011 bol hotel predaný spoločnosti BHP Tatry, s.r.o.

 

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. má naďalej vo svojom vlastníctve pozemky na Štrbskom plese v celkovej hodnote 538 290 EUR a tiež Novú hospodársku budovu, ktorú Spoločnosť čiastočne prenajíma. Ročné výnosy z nájomného v roku 2023 boli 49 234 EUR.

Ku koncu roka 2023 neeviduje Spoločnosť žiadne nesplatené záväzky z titulu úverov a pôžičiek.

 

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. Najväčší vplyv na dosiahnutý kladný výsledok hospodárenia mali tržby z predaja služieb, ktoré v medziročnom porovnaní zaznamenali nárast o 34 %, pričom náklady zostali na približne rovnakej úrovni. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2023 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024.

 

Účtovná strata za rok 2022 vo výške -6 871 EUR bola na základe rozhodnutia valného zhromaždenia uhradená zo Zákonného rezervného fondu.

 

Hospodárska činnosť Spoločnosti nepredstavuje žiadne riziko a nemá žiaden dopad na kvalitu životného prostredia. Spoločnosti nehrozia žiadne významné riziká a hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na činnosť Spoločnosti. Možné riziká a neistoty vznikajú pri nedostatočnom odhadnutí trendov v oblasti cestovného ruchu a presadení sa v konkurenčnom prostredí.

 

 

Prehľad vykonávaných činností, nákladov a výnosov:

 

Činnosť

Prenájom nehnuteľností

Prevádzka a správa spoločnosti

Spolu

 

 

 

 

Výnosy

49 234

2 098

51 332

 - tržby z nájomného a refakturovaných nákladov

49 234  

 

49 234

 - ostatné výnosy (poistné plnenie na majetok)

 

2 098    

2 098

 

 

 

 

Náklady

31 575

17 765

49 340

 - spotreba energií a materiálu

4 616    

 

4 616    

 - opravy a udržiavanie nehnuteľností

2 298    

 

2 298    

 - daň z nehnuteľností

8 926

 

8 926

 - odpisy

12 794    

 

12 794    

 - ostatné náklady

2 941

 

2 941

 - audit, účtovnícvo

 

4 700  

4 700  

 - právne poradenstvo

 

5 570

5 570

 - povinné zverejňovanie oznamov v tlači

 

 1 223    

 1 223    

nájomné

 

378

378

 - odmeny členom orgánov spoločnosti

 

3 576  

3 576  

 - bankové poplatky, poplatky CDCP a BCP

 

1 075    

1 075    

daň z príjmov

 

1 243

1 243

 

 

 

 

Zisk (+) / Starata (-)

17 659

-15 667

1 992

 

 

Hlavné ekonomické ukazovatele

 

EUR

2023

2022

2021

Aktíva celkom 

681 702

680 310

686 086

Neobežný majetok

633 180

645 874

678 811

Obežný majetok

47 591

34 369

7 195

Časové rozlíšenie

931

67

80

 

 

 

 

Pasíva celkom

681 702

680 310

686 086

Základné imanie

6 640 000

6 640 000

6 640 000

Kapitálové fondy

18 124

18 124

18 124

Fondy zo zisku

344 029

350 900

372 075

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

1 992

-6 871

-21 175

Výsledok hospodárenia minulých rokov

-6 328 090

-6 328 090

-6 328 090

Záväzky

5 647

6 247

5 152

Časové rozlíšenie

0

0

0

 

 

Ukazovatele finančnej situácie

 

 

2023

2022

2021

Celková zadlženosť

0,83%

0,92%

0,75%

Dlhodobá zadlženosť

0,00%

0,00%

0,00%

Okamžitá likvidita

7,87

4,76

1,06

Bežná likvidita

8,05

4,96

1,28

Celková likvidita

8,05

4,96

1,28

 

Celková zadlženosť = záväzky / spolu majetok

 

Dlhodobá zadlženosť = (dlhodobé záväzky + bankové úvery dlhodobé) / spolu majetok

 

Okamžitá likvidita = finančné účty / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

 

Bežná likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

 

Celková likvidita = (finančné účty + krátkodobé pohľadávky + zásoby) / (krátkodobé záväzky + bežné bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci)

 

 

Ukazovatele efektívnosti hospodárenia

 

 

2023

2022

2021

Rentabilita celkového kapitálu ROA

0,29%

-1,01%

-3,09%

Rentabilita tržieb

4,05%

-18,77%

-70,33%

Rentabilita základného imania

0,03%

-0,10%

-0,32%

Rentabilita vlastného kapitálu ROE

0,29%

-1,02%

-3,11%

 

Rentabilita celkového kapitálu ROA = (výsledok hospodárenia za účtovné obdobie + nákladové úroky) / spolu vlastné imanie a záväzky

 

Rentabilita tržieb = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / (tržby z predaja tovaru + tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb)

 

Rentabilita základného imania = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / základné imanie

 

Rentabilita vlastného kapitálu ROE = výsledok hospodárenia za účtovné obdobie / vlastné imanie

 

 

 

UDALOSTI OSOBITNÉHO VÝZNAMU, KTORÉ NASTALI PO SKONČENÍ ÚČTOVNÉHO OBDOBIA

 

Po 31. decembri 2023 nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré majú významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.

 

 

INFORMÁCIA O OČAKÁVANEJ HOSPODÁRSKEJ A FINANČNEJ SITUÁCII ZA ROK 2024

 

V nadchádzajúcom účtovnom období bude snahou Spoločnosti dosiahnuť vyrovnaný výsledok hospodárenia. V roku 2024 plánuje spoločnosť aj naďalej realizovať prenájom budovy NHB tretím osobám. Spoločnosť zvažuje možný predaj nehnuteľností alebo ich rekonštrukciu v budúcnosti.

 

 

NÁVRH NA VYROVNANIE STRATY

 

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024. Návrh štatutárneho orgánu je prevod zisku na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

 

 

NÁKLADY NA ČINNOSŤ V OBLASTI VÝSKUMU A VÝVOJA

 

Spoločnosť nerealizovala v roku 2023 žiadne výdavky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja a neplánuje ani v roku 2024 investovať do tejto oblasti.

 

 

OBSTARÁVANIE VLASTNÝCH AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV, OBCHODNÝCH PODIELOV A AKCIÍ, DOČASNÝCH LISTOV A OBCHODNÝCH PODIELOV OVLÁDAJÚCEJ OSOBY

 

Spoločnosť v roku 2023 neobstarala žiadne vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely a akcie, dočasné listy a obchodné podiely ovládajúcej osoby.

 

 

 

ŠTRUKTÚRA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI

 

Počet akcií: 200 000 kmeňové, zaknihované, akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota jednej akcie: 33,20 EUR

 

Štruktúra akcionárov Spoločnosti bola k 31. decembru 2023 nasledovná:

 

 

 

 

Podiel na ZI

 

Hlasovacie práva

 

 

EUR

 

%

 

%

BURIOS ENTERPRISES LTD, Cyprus

 

5 365 784

 

80,81

 

80,81

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava

 

1 110 872

 

16,73

 

16,73

Mesto Vysoké Tatry

 

163 344

 

2,46

 

2,46

Spolu

 

6 640 000

 

100

 

100

 

 

ORGANIZAČNÁ ZLOŽKA V ZAHRANIČÍ

 

Spoločnosť nemá a neplánuje ani v budúcnosti zriadiť organizačnú zložku v zahraničí.

 

 

 

SPRÁVA PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

A O STAVE JEJ MAJETKU A ZÁVÄZKOV

 

V priebehu účtovného obdobia 2023 pokračovala Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. vo svojich aktivitách. Vo vlastníctve Spoločnosti zostávajú naďalej pozemky na Štrbskom plese v celkovej hodnote 538 290 EUR a tiež Nová hospodárska budova, ktorá je zrekonštruovaná a určená na prenájom tretím stranám.

V roku 2023 dosiahla Spoločnosť výsledok hospodárenia zisk v celkovej výške 1 992 EUR. Najväčší vplyv na dosiahnutý zisk mal rast tržieb z predaja služieb. O spôsobe vysporiadania hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2023 rozhodne valné zhromaždenie na svojom zasadnutí v priebehu roka 2024.

V nasledujúcom účtovnom období si Spoločnosť stanovila za cieľ maximálne zhodnocovať vložené peňažné prostriedky akcionárov a dosiahnuť vyrovnané hospodárenie.

 

 

Informácie o majetku a záväzkoch:

 

EUR

2023

2022

SPOLU MAJETOK 

 

681 702

 

680 310

Neobežný majetok

 

633 180

 

645 874

Dlhodobý nehmotný majetok

0

0

Dlhodobý hmotný majetok

633 180

645 874

Dlhodobý finančný majetok

0

0

Obežný majetok

 

47 591

 

34 369

Zásoby

0

0

Dlhodobé pohľadávky

2 148

3 391

Krátkodobé pohľadávky

1 008

1 227

Finančné účty

44 435

29 751

Časové rozlíšenie

 

931

 

67

Náklady budúcich období

931

67

Príjmy budúcich období

0

0

ZÁVäzky

 

5 647

 

6 247

Rezervy

0

0

Dlhodobé záväzky

0

0

Krátkodobé záväzky

5 647

6 247

Krátkodobé finančné výpomoci

0

0

Bankové úvery

0

0

Časové rozlíšenie

0

0

Výnosy budúcich období

0

0

Výdavky budúcich období

0

0

 

 

 

VYHLÁSENIE O SPRÁVE A RIADENÍ

 

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. dodržiava princípy dobrej správy a riadenia Spoločnosti v zmysle Kódexu správy a riadenia spoločnosti, ktorý tvorí súčasť Burzových pravidiel a je prístupný na stránke www.bsse.sk. Spoločnosť neeviduje žiadne informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti.

 

Základné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti. Úplné znenie stanov je prístupné v sídle spoločnosti, ako aj na www.kupelesp.sk . Orgánmi Spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dorzorná rada a výbor pre audit.

 

Vnútornú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Právomoci dozornej rady sú uvedené v stanovách spoločnosti. Externou formou je zabezpečené účtovníctvo a overenie individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy Emitenta. Spoločnosť nepoužíva nástroje podľa Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a teda nepodlieha rizikám v súvislosti s obchodovaním so zabezpečovacími derivátmi, cenovým rizikám, úverovým rizikám, rizikám likvidity a rizikám súvisiacich s tokom hotovosti v súvislosti s obchodovaním.

 

Opis hlavný opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke:

Spoločnosť KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s. nemá zamestnancov. Vzhľadom k nízkemu počtu transakcií každú transakciu odsúhlasuje priamo predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva kontroluje vecnú správnosť došlých faktúr a zabezpečuje úhrady faktúr. Účtovníctvo spoločnosti je zabezpečené externou formou, kde je nastavený dvojstupňový systém kontroly. Predseda predstavenstva v úzkej spolupráci s účtovníkmi kontroluje priebežný stav dodávateľského aj odberateľského saldokonta a pravidelne odsúhlasuje účtovné zostatky na jednotlivých analytických účtoch. Predseda predstavenstva aktívne vyhodnocuje podnikateľské riziko Spoločnosti so snahou o jeho minimalizáciu. Vnútornú kontrolu a riadenie rizík zabezpečuje následne dozorná rada. Jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa spoločnosti, pričom kontrolujú, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť Spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia. Dozorná rada zasadá najmenej jeden krát ročne. Posledným stupňom kontroly je audit individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy, ktorý zabezpečuje externá certifikovaná spoločnosť. Audítori identifikujú a posudzujú riziká nesprávnosti účtovnej závierky, hodnotia vhodnosť použitých účtovných zásad a primeranosť účtovných odhadov, vyhodnocujú predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti, ako aj celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky. Cieľom auditu je posúdiť, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

 

Najvyšším orgánom Spoločnosti je valné zhromaždenie, ktoré vykonáva pôsobnosti v zmysle obchodného zákonníka a stanov spoločnosti. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia uplatňovať na ňom návrhy. Výkon hlasovacích práv akcionárov nie je v stanovách obmedzený. Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti a na voľbu a odvolanie členov dozornej rady, na rozhodnutie valného zhromaždenia, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou. Na zmenu stanov súvisiacu so zavedením možnosti korešpondenčného hlasovania a na zmenu stanov súvisiacu so zavedením a ustanovením podmienok účasti na valnom zhromaždení a hlasovania akcionára na valnom zhromaždení prostredníctvom elektronických prostriedkov sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov.

 

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 

a) zmena stanov,

b) rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka a vydanie dlhopisov,

c) rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,

d) voľba a odvolanie členov dozornej rady a členov predstavenstva Spoločnosti, určenie, ktorý z členov predstavenstva je jeho predsedom,

e) schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej  účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát, vrátane určenia výšky tantiém a dividend,

f) rozhodnutie o odmenách členov dozornej rady a členov predstavenstva,

g) rozhodovanie o schválení zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode časti podniku

h) rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a zákon zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia, alebo rozhodovanie o ktorých si do svojej pôsobnosti valné zhromaždenie vyhradí.

Viac informácií o valnom zhromaždení a postupe vykonávania práv akcionárov je uvedených stanovách.

 

 

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, v konaní pred súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti, najmä

vykonáva obchodné vedenie spoločnosti a zabezpečuje všetky jej prevádzkové a organizačné záležitosti,

vykonáva zamestnávateľské práva,

zvoláva valné zhromaždenie,

vykonáva uznesenia valného zhromaždenia,

rozhoduje o použití rezervného fondu,

zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti,

zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov,

udeľuje a odvoláva prokúru po predchádzajúcom schválení dozornou radou, udeľuje ďalšie písomné plné moci v súlade so štatútom predstavenstva,

predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie návrhy uznesení, a to najmä:

návrhy na zmeny stanov,

návrhy na zvýšenie a zníženie základného imania a vydanie dlhopisov,

návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej  účtovnej závierky, návrh na rozdelenie vytvoreného zisku vrátane určenia výšky a spôsobu vyplatenia dividend a tantiém a návrh na úhradu strát,

návrh na zrušenie spoločnosti,

predkladá na rokovanie dozornej rady materiály uvedené v čl. XII bod 11 a 12,

predkladá dozornej rade návrh na osobu audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku, mimoriadnu individuálnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku,

predkladá valnému zhromaždeniu na prerokovanie

správu o výsledkoch podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za predchádzajúci rok, táto správa je súčasťou výročnej správy spracovanej podľa predpisov o účtovníctve,

obchodný plán a finančný rozpočet bežného roka so zapracovaním pripomienok dozornej rady.

 

 

Výbor pre audit sa skladá z  dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie na návrh predstavenstva alebo akcionárov Spoločnosti. Výbor pre audit:

 

a)  sleduje zostavovanie účtovnej závierky a dodržiavanie osobitných predpisov,

b)  sleduje efektivitu vnútornej kontroly a systémy riadenia rizík v spoločnosti,

c)  sleduje audit individuálnej účtovnej závierky a audit konsolidovanej účtovnej závierky,

d) preveruje a sleduje nezávislosť audítora, predovšetkým služieb poskytovaných audítorom podľa osobitného predpisu,

e)  odporúča na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku,

f)  určuje termín audítorovi na predloženie čestného vyhlásenia o jeho nezávislosti.

 

 

Základné imanie spoločnosti tvorí 200 000 ks akcií v menovitej hodnote 33,20 EUR, spolu 6.640.000 EUR. Všetky akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Ich prevoditeľnosť nie je nijako obmedzená. S vlastníctvom všetkých akcií sú spojené bežné práva akcionárov.

 

Druh akcií: kmeňové

Forma akcií: na doručiteľa

Podoba akcií: zaknihované

 

Akcie boli vydané v dvoch emisiách:

 

ISIN

Počet

Menovitá hodnota

Spolu menovitá hodnota

% na ZI

SK1120003076

98 411

33,20

3 267 245,20

49,00%

SK1120008687

101 589

33,20

3 372 754,80

51,00%

 

200 000

 

6 640 000,00

 

 

Spoločnosť nemá vydané dlhopisy.

 

 

 

Akcionári Spoločnosti s kvalifikovanou účasťou sú:

 

 

 počet akcií

 ZI

%

BURIOS ENTERPRISES LIMITED

                 161 620  

             5 365 784  

80,81%

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

                   33 460  

             1 110 872  

16,73%

                                                                                                                                                                                                                   

Žiadni majitelia cenných papierov nemajú osobitné práva kontroly, zvýhodnenia ani obmedzenia hlasovacích práv. Neexistujú žiadne dohody vedúce k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích práv. Štatutárny orgán v zmysle stanov nemá právomoc rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií, toto spadá do kompetencií valného zhromaždenia. Do kompetencií valného zhromaždenia patrí aj vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu, pričom valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov. O dopĺňaní a zmene stanov rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s ponukou na prevzatie. Spoločnosť neuzatvorila žiadne dohody s orgánmi Spoločnosti ani zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada.  

 

 

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ A POLITIKA ROZMANITOSTI

 

Spoločnosť ako subjekt verejného záujmu (podľa § 2 ods. 16 zákona č. 423/2015 Z. z., písm. a)),  nemá povinnosť zverejňovať informácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti (vývoj, konanie, pozícia a vplyv činnosti účtovnej jednotky na environmentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť, informácie o dodržiavaní ľudských práv a informácie o boji proti korupcii a úplatkárstvu), nakoľko nemá žiadnych zamestnancov.

 

Spoločnosť sa rozhodla neuvádzať bližšie informácie k politike rozmanitosti vo vzťahu k svojim správnym, riadiacim a dozorným orgánom (vek, pohlavie, vzdelanie a profesijné skúsenosti členov týchto orgánov, ciele politiky rozmanitosti, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období), nakoľko nespĺňa podmienky pre uvádzanie týchto informácií. Celková suma majetku Spoločnosti nepresiahla 20.000.000 EUR, čistý obrat nepresiahol 40.000.000 EUR a priemerný počet zamestnancov nepresiahol počet 250.

 

 

 

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU SPOLOČNOSTI

 

Dolupodpísaná Ing. Zuzana Milová, predseda predstavenstva spoločnosti KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5632/B, IČO: 31 714 455 (ďalej len „spoločnosť“) podľa svojich najlepších znalostí vyhlasujem, že:

 

Účtovná závierka k 31.12.2023 bola vypracovaná v súlade so Zákonom č. 431/2022 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a slovenskými postupmi účtovania a poskytuje pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022 (§ 34 ods. 2 písm. c) zákona).

 

Výročná správa k 31.12.2023 obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov a postavenie spoločnosti spolu s opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.

 

 

V Bratislave dňa 04.03.2024

 

 

.........................................

Ing. Zuzana Milová

predseda predstavenstva

KÚPELE ŠTRBSKÉ PLESO, a.s.